Budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia – nowelizacja Prawa budowlanego

Projekt zmian prawa spadkowego – skutki braku oświadczenia
11 października 2014
Zakazanie pobierania “opłat półkowych” nie narusza zasady swobody umów
27 października 2014
Projekt zmian prawa spadkowego – skutki braku oświadczenia
11 października 2014
Zakazanie pobierania “opłat półkowych” nie narusza zasady swobody umów
27 października 2014
Oceń artykuł

Rada Ministrów przyjęła 5 sierpnia 2014 r. projekt nowelizacji Prawa budowlanego przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w którym przewidziano m.in. zniesienie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, co ma bez wątpienia przyspieszyć rozpoczynanie procesu budowlanego.

Zniesienie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego

Projekt nowelizacji zakłada zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego. Tego rodzaju ułatwienie będzie dotyczyć tych budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. Konieczne stanie się zatem tylko zgłoszenie budowy z projektem budowlanym oraz dołączenie dokumentów, które są wymagane w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Kolejno starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia.

W sytuacji jednak, kiedy inwestor uzna, że jest to dla niego korzystniejsze, projekt pozostawia mu możliwość ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę.

Ograniczone formalności dotyczące projektu budowlanego

Według założeń zaakceptowanej przez rząd nowelizacji, w znacznej mierze ograniczone zostaną formalności dotyczące projektu budowlanego. Zniesieniu ma ulec bowiem obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych.

Odstąpiono również od konieczności przedstawienia oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną (z wyjątkiem dróg krajowych iwojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne).

Spełnienie przez budynek warunków w zakresie podłączenia do mediów ma być jedynie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Nowelizacja przewiduje, że inwestor będzie mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma innych stron postępowania. Wskazać należy, że mowa jest tu o takiej sytuacji, kiedy to inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Pominięty ma zostać zatem 14-dniowy okres oczekiwania, celem uprawomocnienia się decyzji. Aktualnie roboty budowlane może rozpocząć wyłącznie na podstawie decyzji ostatecznej.

Zlikwidowaniu ma ulec również zgłoszenie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. W oparciu o obowiązujące jeszcze przepisy, inwestor, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych, jest zobowiązany do powiadomienia o tym nadzór budowlany.

Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, wspólnik w spółce komandytowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat z powodzeniem doradza firmom, prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: tel: 888 603 800