17 grudnia 2017

Alimenty dla dziecka w sprawie o rozwód

Postępowanie rozwodowe może być stosunkowo szybkie i proste, jeśli jego strony są bezdzietne, nie posiadają większego majątku, a ponadto zgodne co do tego, że chcą rozwiązać […]
11 maja 2017

Orzekanie o kontaktach w rozwodzie

Sprawy rozwodowe nalezą niewątpliwie do spraw niezwykle trudnych. Z reguły większych problemów nie ma, gdy małżonkowie rozstają się w zgodzie i potrafią się porozumieć co do […]
23 lutego 2017

Ubezwłasnowolnienie

Zdolność do czynności prawnych Zdolność do czynności prawnych to możliwość dokonywania samodzielnie czynności prawnych prowadzących do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Polskie prawo cywilne przewiduje trzy […]
17 lutego 2017

Nakłady przy podziale majątku

Czym jest intercyza? Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje ustrój tzw. wspólności ustawowej. Oznacza to, że przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków w czasie trwania wspólności […]
25 września 2016

Dział spadku

Ustalenie, kto dziedziczy i w jakiej części to dopiero początek postępowania w sprawie spadku. Najczęściej bowiem konieczne jest jeszcze dokonanie faktycznego podziału masy spadkowej między spadkobierców. […]
5 września 2016

Darowizna – forma, skutki i odwołanie

Darowizna w polskim prawie cywilnym została uregulowana jako umowa. Oznacza to brak możliwości obdarowania kogokolwiek wbrew jego woli. W umowie takiej darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego […]
31 sierpnia 2016

Testament – rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci

Jeśli ktoś umrze, zachodzi konieczność rozdzielenia pozostawionego majątku – najczęściej pomiędzy jego bliskich. Możliwe jest to w drodze tzw. dziedziczenia ustawowego (gdy nie ma testamentu) lub […]
15 sierpnia 2016

Podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (dalej: KC): własność tej samej rzeczy może niepodzielnie przysługiwać kilku osobom (art. 195). Jest to tzw. współwłasność. Jest ona jednym, chociaż wspólnym, […]
1 maja 2016

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem opisanym w artykule 209 Kodeksu karnego. Charakteryzuje się tym, że sprawca jest zdolny zarobkowo i majątkowo do łożenia […]
10 lutego 2016

Alimenty w rozwodzie – poradnik rozwodowy cz. II

Jedną z kwestii która pojawia się przy orzekaniu przez sąd o rozwodzie są alimenty na rzecz dziecka lub/i jednego z małżonków. Rozstrzygnięcie w zakresie alimentów na […]
5 lutego 2016

Brak zgody małżonka na rozwód

Wystąpienie przez jednego z małżonków do sądu z pozwem o rozwód nie oznacza, że drugi z małżonków ma obowiązek wyrazić na niego zgodę. Sprzeciw małżonka musi […]
13 stycznia 2016

Prawo ojca do opieki nad dzieckiem

Dziecko aż do ukończenia 18-ego roku życia pozostaje pod władzą rodzicielską, którą w polskim prawie rozumiemy jako zestaw uprawnień i obowiązków, jakie przysługują rodzicom w stosunku […]
12 stycznia 2016

Majątek wspólny małżonków – zakres i zasady zarządu

W momencie zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Stanowi ona ustawowy ustrój majątkowy małżonków, który małżonkowie mogą na mocy umowy zawartej […]
15 września 2015

Nowy sposób orzekania o władzy rodzicielskiej przy rozwodzie

Kwestia orzekania o władzy rodzicielskiej jest jednym z najistotniejszych elementów rozstrzyganych w sprawach o rozwód – zarówno z punktu widzenia rozwodzących się małżonków jak i doniosłości […]
6 sierpnia 2015

Poradnik rozwodowy cz. I – rozwód z orzekaniem winy czy bez orzekania winy

O postępowaniu w sprawie o rozwód pojawia się wiele kwestii prawnych jak i poza prawnych. Przebieg postępowania może być bardzo różny, zależy bowiem od wielu czynników […]
Zadzwoń: 888 603 800