Reprezentujemy Klienta przed sądem we wszystkich postępowaniach dotyczących przedsiębiorców. W szczególności są to najpopularniejsze postępowania dotyczące sporów w sprawach o zapłatę i inne wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, ale także przykładowo w postępowaniu upadłościowym.

Z uwagi na specyfikę tzw. spraw gospodarczych i postępowania przed sądem gospodarczym, gdzie stronami są profesjonalne podmioty, od których wymaga się podwyższonej staranności, pomoc adwokata, znającego regulacje prawne, dotyczące zarówno prawa materialnego jak i procesowego, a także, a może przede wszystkim - posiadającego doświadczenie, stanowi podstawę do satysfakcjonującego zakończenia sporu.

Zastępowanie w postępowaniu przed sądem obejmuje głównie tworzenie pism procesowych i udział w rozprawie. Strona nie musi być wówczas, co do zasady obecna na rozprawie. Jej interesy są jednak w sposób należyty zabezpieczone. Następnie z przebiegu każdej rozprawy zdajemy relację drogą mailową lub telefonicznie, przestawiając propozycje dalszego działania w sprawie, zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.

Z uwagi na to, że przed sądami rozpoznawane są nie tylko sprawy sporne, a dla przedsiębiorców bardzo istotne są kwestie związane ze sprawami rejestrowymi, także w tym zakresie świadczymy doradztwo lub reprezentujemy Klienta.

W pełnym zakresie Kancelaria Adwokacka Kamila Łukowicz reprezentuje Klientów przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a ponadto w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Usługi nasze obejmują min.:

  • sporządzanie pozwów, a w sytuacji gdy Klient nie jest inicjatorem procesu, formułujemy odpowiedź na pozew, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, czy sprzeciw od wyroku zaocznego,
  • reprezentujemy Klienta na rozprawach, poprzez osobiste uczestnictwo i aktywny udział w posiedzeniach sądowych,
  • sporządzamy i wnosimy środki odwoławcze - zażalenia, apelacje lub formułujemy odpowiedzi na takie środki wniesione przez przeciwnika procesowego Klienta,
  • sporządzamy skargi kasacyjne i reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.