Pokrzywdzony jako stroną postępowania karnego ma prawo do wyznaczenia pełnomocnika w celu należytego reprezentowania jego interesów w toczącej się sprawie.

W postępowaniu przygotowawczym, pokrzywdzony jest z mocy samego prawa jedną ze stron postępowania karnego. Może już zatem na tym etapie, aktywnie uczestniczyć w prowadzonym przez organy ścigania śledztwie czy dochodzeniu, celem wykrycia i ukarania sprawcy. Przysługuje mu min. uprawnienie do składania wniosków dowodowych, zaskarżanie czynności Prokuratora albo Policji.

W przypadku postępowania karnego toczącego się przed sądem, pokrzywdzony nie staje się automatycznie jego stroną. Nie oznacza to jednak, że nie może uzyskać takiego statusu. Do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, przysługuje mu uprawnienie do złożenia oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Poza samym uprawnieniem do występowania jako oskarżyciel posiłkowy, pokrzywdzony może przed sądem karnym dochodzić wyrównania szkody, którą poniósł w wyniku popełnionego przez oskarżonego przestępstwa. Może złożyć sądowi wniosek o naprawienie szkody w całości lub w części bądź zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Co więcej, zamiast wystąpienia z takim zadaniem, może on, aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Korzyścią dla pokrzywdzonego będzie min. to, że w takim wypadku jest on tymczasowo zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty od takiego pozwu, która postępowaniu cywilnym wynosi 5% od dochodzonej kwoty.

Polskie prawo przewiduje szeroki katalog przestępstw, których ściganiem, a następnie popieraniem przed sądem zajmuje się oskarżyciel publiczny, którym najczęściej jest prokurator.
Istnieje jednak grupa tzw. przestępstw prywatnoskargowych, a więc ściganych z oskarżenia prywatnego. W takiej sytuacji to pokrzywdzony wnosi do sądu prywatny akt oskarżenia i to on jest oskarżycielem. Takiemu pokrzywdzonemu również przysługuje uprawnienie do skorzystania z pomocy pełnomocnika. Przestępstwami tego rodzaju są min. naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwające do 7 dni, przestępstwo zniesławienia (pomówienie), przestępstwo znieważenia (zniewaga).

Zarówno zatem na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego, Kancelaria Adwokacka Łukowicz oferuje pomoc prawną osobom, które stały się ofiarami przestępstw. Szeroka gama uprawnień z tym związanych, bez wątpienia czyni zasadnym skorzystanie z pomocy fachowego pełnomocnika, znającego przepisy i specyfikę procedury karnej.

Rolą pełnomocnika jest przede wszystkim pomoc w realizacji uprawnień osoby pokrzywdzonej poprzez reprezentowanie go przed sądem i organami ścigania, udział w czynnościach procesowych, składanie pism i środków zaskarżenia.