Otwarcie spadku po osobie zmarłej następuje z chwilą jej śmierci. Nierzadko informacja o dziedziczeniu dostarcza spadkobiercom wielu pytań i rozterek, szczególnie wtedy, gdy pojawiają się wątpliwości związane z ewentualną odpowiedzialnością za długi spadkodawcy lub kiedy osoby dziedziczące nie mogą dojść do porozumienia co do wartości i wielkości przypadających im udziałów w masie spadkowej. Problematyczne bywają także kwestie związane z samym przyjęciem bądź odrzuceniem spadku, koniecznością zapłaty podatku (lub zwolnienia z obowiązku podatkowego), unieważnieniem testamentu, itd.

Osobnym zagadnieniem są sprawy o zachowek, który zabezpieczać ma bliskich spadkodawcy, którzy nie otrzymali nic w spadku.

Sprawy spadkowe są gałęzią prawa cywilnego, która normuje skutki prawne jakie wiążą się ze śmiercią osoby fizycznej. Obejmuje ono swym zakresem min. kolejność dziedziczenie, tworzenie testamentów zwykłych i szczególnych, sprawy odnoszące się do zapisu (zwykłego i windykacyjnego) oraz polecenia testamentowego, zachowek, sposoby przyjęcia spadku i jego odrzucenie, kwestie odpowiedzialności za długi spadkowe, dział spadku, umowy dotyczące spadku.

Czy do podziału majątku potrzebny jest adwokat?

W przypadku, gdy notarialne poświadczenie dziedziczenia nie jest możliwe (np. z powodu braku zgody co do sposobu podziału majątku wśród spadkobierców albo gdy dziedziczenie następuje na podstawie testamentu szczególnego), pomoc doświadczonego pełnomocnika może okazać się bezcenna.
Skuteczny adwokat w sprawach o spadek i zachowek będzie nieocenioną pomocą zarówno przy działaniach polubownych (negocjacje, mediacje), jak i spornych (w charakterze pełnomocnika na sali sądowej).

Pomoc prawna w sprawach spadkowych

Kancelaria służy wsparciem w m.in. w zakresie:

  • udzielania porad prawnych w sprawach dotyczących prawa spadkowego,
  • stwierdzenia nabycia spadku lub jego odrzucenia,
  • ustalenia wartości zachowku i możliwości jego dochodzenia,
  • podziału majątku spadkowego między spadkobierców (dział spadku),
  • pomocy prawnej w przypadku długów spadkowych,
  • zabezpieczenia spadku, wyłączenia z dziedziczenia, etc.

Reprezentacja przed sądem w sprawach spadkowych obejmuje przede wszystkim sporządzanie wniosków, pozwów i innych koniecznych pism procesowych, osobisty udział pełnomocnika w posiedzeniach sądu, bieżące monitorowanie sprawy, a w razie konieczności także prowadzenie negocjacji pozaprocesowych.