GDY GRUNT PALI SIĘ POD NOGAMI, CZYLI O UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Ciężka choroba, przez którą nie można pracować? Brak ofert zatrudnienia przez pandemię koronawirusa? Nagła utrata bliskiej osoby? To może spotkać każdego z nas i doprowadzić do takiej spirali zadłużeń, że nie da się z niej wyjść. Nie tylko przedsiębiorcy mogą ogłosić upadłość, gdy staną się niewypłacalni.

Upadłość konsumencka pozwala na uporządkowanie swoich długów i często na ich umorzenie. O ogłoszenie upadłości konsumenckiej może ubiegać się osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej i jest niewypłacalna w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U, 2003 r. Nr 60 poz. 535 ze zm.), czyli gdy utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. W przypadku upadłości konsumenckiej, do upadłości może doprowadzić brak zapłaty nawet jednemu wierzycielowi! Nie jest wymagane, aby było ich bardzo wielu. Liczy się to, dlaczego nie można spłacić długu i czy taki stan jest stanem trwałym.

Potrzebujesz wsparcia dobrego adwokata?

ADWOKAT - UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Zasadniczo upadłość konsumencka regulowana jest odrębnie, niż upadłość innych podmiotów. Upadłość ogłasza sąd. Aby do tego doszło, konieczne jest wystąpienie z wnioskiem. Wydawać by się mogło, że skoro mowa o długach prywatnych, a nie przedsiębiorcy, to jest to procedura mniej formalna. Nic bardziej mylnego! Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest skomplikowany i musi zawierać szereg elementów. Składa się go na specjalnym formularzu. Przede wszystkim, jak głosi art. 4912 ust. 4 ustawy, wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

1a) NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;

2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8) informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;

9) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;

10) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;

11) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Co ważne, do 24.03.2020 r. obowiązywał art. 4914 tej ustawy, który przewidywał powody do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przykładowo, stanowił on, że sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Aktualnie ten przepis nie obowiązuje – stosuje się go tylko zasadniczo do spraw, które już wcześniej wszczęto.

O upadłość konsumencką jest więc teraz łatwiej. Nie zapominajmy jednak, że na przykład sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie (art. 11 ust. 6 ustawy).

Po ogłoszeniu upadłości konieczne jest m.in. ustalenie planu spłaty wierzycieli. Na tym etapie do sprawy wstępują również syndyk i sędzia-komisarz. Razem z sądem upadłościowym te podmioty wydają różne decyzje dotyczące upadłego i jego majątku. Może także zapaść decyzja o całościowym czy częściowym oddłużeniu – według art. 49116 ust. 1 ustawy sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Nasza Kancelaria reprezentuje dłużników, chcących ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sporządzając wnioski oraz świadcząc pomoc na dalszym etapie, na przykład domagając się oddłużenia. Po co czekać, aż grunt pod nogami zapali się jeszcze mocniej?

KONTAKT Z KANCELARIĄ W SPRAWIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Prosimy wypełnić poniższy formularz i krótko opisać kwestię, w której możemy pomóc.
Nasz adwokat skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub mailowo tak szybko, jak to będzie możliwe.
Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00.

    Jesteśmy dostępni również pod numerem telefonu: