Wspólność majątkowa jest majątkowym ustrojem małżeńskim, powstającym z chwilą zawarcia małżeństwa. Wspólnota majątkowa określana również mianem ustawowym ustrojem majątkowym powstaje z mocy samego prawa w przypadku, gdy małżonkowie nie wybiorą innego ustroju majątkowego. Swym zakresem obejmuje cały majątek nabyty wspólnie przez małżonków jak i pojedynczo przez każdego z małżonków w trakcie trwania wspólności majątkowej. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawierają przykładowe wyliczenie przedmiotów, które stanowią majątek wspólny małżonków.

Zgodnie z nimi są to:

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  • kwoty składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w ZUS.

Ograniczyć, rozszerzyć, a także znieść wspólność majątkową można w każdym czasie trwania małżeństwa. Najczęstszą przyczyną podjęcia decyzji o zniesieniu wspólnoty majątkowej jest obawa utraty majątku z powodu konieczności spłacania długów małżonka lub też utrata zaufania do współmałżonka.

Osoby takie przychodząc do kancelarii Kamili Łukowicz z pytaniem o to:

  • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
  • jak dokonać podziału majątku,
  • czy któreś z przedmiotów majątkowych nabytych w trakcie trwania małżeństwa nie wchodzą w skład wspólności majątkowych?

Podczas spotkania dokładnie wyjaśnimy, które z przedmiotów majątkowych małżonków wchodzą w skład wspólności majątkowej, a które z nich stanowią odrębny majątek małżonków. Zaproponujemy najdogodniejszy sposób ustanowienia rozdzielności majątkowej, szczegółowo wyjaśnimy przebieg procedury oraz przygotujemy stosowne dokumenty. W razie konieczności sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej zapewniamy reprezentację naszych Klientów przed sądem. Następnie wyjaśnimy na czym polega podział majątku, który należy dokonać po ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

W razie gdy małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa zakupili mieszkanie obciążone hipoteką ustanowioną na rzecz banku, który udzielił kredytu na zakup mieszkania, wyjaśnimy co stanie się z kredytem, przedstawimy opcje podziału majątku, w skład którego wchodzi nieruchomość oraz zapewnimy profesjonalne zastępstwo procesowe przed sądem.

Podział majątku to procedura, której przedmiotem jest mienie dużej wartości. Zadbaj o swoje prawa i powierz prowadzenie sprawy najlepszym.