Najprościej rzecz ujmując, przez zasiedzenie rozumiemy nabycie prawa własności do danej nieruchomości po upływie pewnego (dodajmy: dość długiego) czasu.

 Zasiedzieć można także rzeczy ruchome (np. pojazd), ale w praktyce najczęściej przez zasiedzenie można nabyć właśnie nieruchomości: działkę (zabudowaną lub nie), budynek, lokal mieszkalny, etc.

Zasiedzieć można także rzeczy ruchome (np. pojazd), ale w praktyce najczęściej przez zasiedzenie można nabyć właśnie nieruchomości: działkę (zabudowaną lub nie), budynek, lokal mieszkalny, etc.

Przy tych ostatnich niezwykle istotne są m.in. następujące kwestie:

  • wyodrębnienia własności przedmiotu zasiedzenia (nie można np. zasiedzieć mieszkania, które jest współwłasnością);
  • integralności (nie jest możliwe np. zasiedzenie części mieszkania)
  • przeznaczenia (nie zasiedzimy np. drogi publicznej czy miejskiego parku).

Nie jest to oczywiście cały katalog uwarunkowań związanych z zasiedzeniem, osobną kwestią będzie bowiem np. ustanowienie służebności (gruntowej lub przesyłu), brak możliwości takiego nabycia prawa do lokalu spółdzielczego, etc.

Kto może zasiedzieć nieruchomość?

Prawo własności nieruchomości przez jej zasiedzenie może nabyć zarówno osoba fizyczna (czyli przysłowiowy Kowalski), jak i prawna (np. spółka) – wtedy w jej imieniu występuje pełnomocnik (np. członek zarządu spółki czy stowarzyszenia), który musi spełnić niezbędne do stwierdzenia zasiedzenia warunki.

Jak zasiedzieć działkę, dom, mieszkanie?

Zasiedzenie nieruchomości może nastąpić:

  • po 20 latach posiadania samoistnego, jeśli jej posiadacz działał w dobrej wierze (czyli: pozostawał w uzasadnionym, choć błędnym przekonaniu, że jest jej właścicielem);
  • po 30 latach posiadania samoistnego, jeśli działał w złej wierze (czyli: wiedział, że prawo własności przysługuje innej osobie).

Szczególnie istotne jest tutaj przywołane posiadanie samoistne, które oznacza traktowanie danej nieruchomości jak własnej, w sposób widoczny dla innych, np. poprzez remontowanie danej nieruchomości, opłacanie dotyczących jej podatków, etc.

Jak napisać wniosek o zasiedzenie?

Do nabycia nieruchomości przez zasiedzenie niezbędne jest przeprowadzenie postępowania sądowego, w którym należy przede wszystkim udowodnić ponad wszelką wątpliwość właśnie wspomniane wcześniej, nieprzerwane posiadanie samoistne, do czego niezbędne będzie zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego.

Warto przy tym zastanowić się nad zleceniem prowadzenia sprawy cywilnej o zasiedzenie mieszkania profesjonalnemu pełnomocnikowi, który pomoże w napisaniu wniosku, będzie nas reprezentować na posiedzeniach sądu i pomoże na każdym etapie sprawy, łącznie z wpisem do księgi wieczystej.

Sprawy o zasiedzenie – kiedy przyda się pomoc prawna?

Nasza kancelaria zarówno reprezentuje osoby domagające się stwierdzenia na ich rzecz nabycia prawa własności do nieruchomości, jak i pomaga właścicielom nieruchomości obronić się przed jej nieuprawnionym zasiedzeniem, m.in. poprzez przerwanie biegu zasiedzenia. Pomagamy także w sprawach związanych z zasiedzeniem w kontekście prawa do spadku czy zachowku, a także w sprawach podziałowych – z doświadczenia wiemy, że niejednokrotnie są one ze sobą ściśle powiązane, a pomoc profesjonalnego pełnomocnika bywa przy nich nieoceniona.