Kodeks karny wykonawczy zawiera wiele przepisów dających szczególną kompetencję, przy spełnieniu opisanych tam warunków, do modyfikacji niektórych prawomocnych już orzeczeń. Tak więc jeszcze na etapie wykonywania kary jest wiele do zrobienia, a pomoc prawna adwokata, niejednokrotnie okazuje się być niezbędna.o

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach dotyczących min.:

  • warunkowego przedterminowego zwolnienie z odbycia reszty kary,
  • udzielenia przerwy w odbywaniu kary,
  • odroczenia wykonania kary,
  • warunkowego zawieszenie wykonania kary,
  • odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie daje skazanemu możliwość wcześniejszego zwolnienia z zakładu karnego. Jednak, aby skorzystać z tego dobrodziejstwa, spełnione musi zostać szereg warunków. Część z nich ma wymóg czysto formalny i wiąże się z okresem pobytu w zakładzie karnym. Pozostałe natomiast dotyczą osoby skazanego, jego zachowania, właściwości, postawy.

Udzielenie przerwy w odbywaniu kary, to również instytucja, o którą wielokrotnie zabiegają osoby skazane prawomocnym już wyrokiem. Dzięki niej możliwe jest, co prawda krótkotrwałe, ale jakże wielokrotnie niezbędne ze względów rodzinnych, okolicznościowych, zdrowotnych, opuszczenie zakładu karnego. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary bezwzględnego pozbawienia wolności należy jednak bardzo dobrze uzasadnić, przedstawiając sądowi penitencjarnemu odpowiednie argumenty, gdyż jego uwzględnienie ma charakter fakultatywny.

W sytuacji kiedy orzeczona kara nie została jeszcze rozpoczęta możliwe jest odroczenie jej wykonania, a w przypadku skazania na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, skorzystanie z tej instytucji może doprowadzić do tego, że odbywanie jej w zakładzie karnym nie będzie konieczne. Po spełnieniu licznych przesłanek możliwe jest bowiem zawieszenie jej wykonania. Wskazać jednak należy, że odroczenie wykonania kary jest wyjątkiem od zasady bezzwłocznego jej wykonania. Tym samym złożony do sądu wniosek w przedmiocie powyższego odroczenia musi być należycie umotywowany

Obecnie coraz liczniej, skazani pragną skorzystać z możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Jest to możliwość przebywania na wolności, pomimo orzeczonej przez sąd bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, jakie są ku temu przesłanki, a w przypadku uwzględnienia wniosku przez sąd penitencjarny, jakie w związku z tym przysługują im uprawnienia, a do czego są zobowiązani.