Przebieg pierwszych czynności z udziałem zatrzymanego przesądza niejednokrotnie o losach całego postępowania karnego. Fakt nawiązania kontaktu z adwokatem, na wstępnym etapie czynności procesowych, przekłada się w istotny sposób na pozycję zatrzymanego, kiedy to przysługuje mu już status podejrzanego i oskarżonego.

Jakże ważne jest zatem to, aby obrońca był przy nich obecny. Niejednokrotnie zatrzymanie ma miejsce w godzinach wieczornych, nocnych - wtedy też funkcjonariusze podejmują czynności, których konsekwencje decydują o biegu dalszego postępowania.

Dlatego też Kancelaria zapewnia 24 godzinny kontakt z adwokatem, pod numerem dyżurnym +48 792 260 882. Jesteśmy zatem dostępni całodobowo, w wypadkach nagłych, wymagających natychmiastowego działania.

Nie sposób nie wskazać, że obowiązkiem organu jest pouczenie zatrzymanego o przysługującym mu prawie kontaktu z obrońcą. W praktyce jednak z uprawnienia tego można skorzystać, pod warunkiem wskazania z jakim konkretnie adwokatem żąda się kontaktu. Często zatrzymany nie dysponuje imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu do obrońcy. Nie ma zatem sposobności, aby poinformować go o fakcie zatrzymania, o tym, aby się stawił na jedne z pierwszych czynności. O ich wadze, była już mowa wcześniej. Pamiętać jednak należy, że zatrzymany ma prawo domagać się, aby funkcjonariusz poinformował o fakcie zatrzymania min. osobę najbliższą dla zatrzymanego (rodzaj pokrewieństwa, jego stopień nie ma jakiegokolwiek znaczenia). Na wniosek zatrzymanego o zatrzymaniu można zawiadomić również inną osobę. W tym momencie niejako apel do osób których poinformował ich bliski. Jesteście uprawnieni do nawiązania kontaktu z adwokatem i udzielenia mu tymczasowego pełnomocnictwa do działania. Pełnomocnictwo tymczasowe uprawnia do podejmowania wszelkich czynności, do których ustawa upoważnia obrońcę. Jest ono w pełni skuteczne. Oczywiście, jeżeli zatrzymany nie będzie chciał, aby to wybrany adwokat podjął się obrony jego osoby, nic nie stoi na przeszkodzie, aby z takiego obrońcy zrezygnował.

Kiedy należy zwolnić zatrzymanego?

Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Czas zatem pomiędzy zatrzymaniem, a wystąpieniem z żądaniem aresztowym jest niezmiernie krótki, a okres na podjęcie decyzji przez sąd - jeszcze krótszy, wynosi bowiem 24 h. Przed rozpoznaniem jednak takiego wniosku istnieje obowiązek przesłuchania podejrzanego (tylko wobec osoby, której wydano postanowienie o przedstawienia zarzutów można stosować tymczasowe aresztowanie), a na jego wniosek należy zawiadomić o terminie i miejscu posiedzenia Sądu obrońcę. Adwokat ma prawo zadawać pytania, składać wnioski dowodowe o przeprowadzenie dodatkowych czynności. Mając do dyspozycji kilka godzin adwokat reprezentujący podejrzanego może uzyskać zgodę na widzenie z podejrzanym, ustalić z nim okoliczności zarzucanego czynu, zgromadzić argumenty na odparcie wniosku organu występującego z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wszystko to ma na celu niedopuszczenie do pozbawienia Klienta wolności.

Zdając sobie w pełni sprawę z tego, że we wskazanej powyżej materii, dyspozycyjność i szybkość są jest kluczem do skutecznej obrony, zapewniamy możliwość kontaktu z adwokatem o każdej porze.