Wierzyciele odgrywają ważną rolę w upadłości konsumenckiej swojego dłużnika. Ich działanie może wpłynąć na sposób, w jaki sąd i syndyk będą prowadzić postępowanie upadłościowe. Wierzyciele często są pomijani w opracowaniach na temat upadłości, ponieważ skupiają się one głównie na upadłym.

Wierzyciele a upadłość konsumencka.

Wierzyciele zwykle ostatni dowiadują się o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnika. Najpierw decyzję taką podejmuje sam dłużnik, a następnie sąd, który otrzymuje wniosek od dłużnika. Po ogłoszeniu upadłości, syndyk powiadamia wszystkich zainteresowanych, w tym wierzycieli, komornika i urząd skarbowy.

Jeśli dłużnik nie poinformuje wierzycieli o upadłości konsumenckiej przed otrzymaniem rozpoznania wniosku, wierzyciele nie będą wiedzieć o złożeniu wniosku do sądu. Nie ma obowiązku informowania wierzycieli o złożeniu wniosku, więc niektórzy dłużnicy niechętnie się tym dzielą. To może mieć swoje plusy i minusy, ponieważ część wierzycieli może intensyfikować swoją windykację, podczas gdy inni mogą być mniej aktywni.

Upadłość przedsiębiorcy z jednym wierzycielem

Zgodnie z ustawą o upadłości, dłużnik (przedsiębiorca) nie może prowadzić postępowania upadłościowego, gdy posiada tylko jednego wierzyciela. Ustawa reguluje wspólne dochodzenie roszczeń przez wierzycieli od dłużników, którzy są przedsiębiorcami.

Jeśli sąd ustali, że dłużnik ma tylko jednego wierzyciela, wniosek o upadłość zostanie odrzucony. W takim przypadku, przedsiębiorca powinien rozważyć upadłość konsumencką, ale przedtem musi wyrejestrować swoją działalność gospodarczą.

Kolejne narzędzie pozwalające wierzycielowi zdobyć informacje o stanie finansowym dłużnika to powiadomienie o wszczętej upadłości, które jest często lekceważone przez wierzyciela. Syndyk jest zobowiązany do powiadomienia wierzycieli, których adresy znajdują się w księgach dłużnika. W przypadku upadłości konsumenckiej, lista wierzytelności jest tworzona na podstawie danych przesłanych przez dłużnika. Powiadomienie jest pierwszym sygnałem dla wierzyciela, informującym o sytuacji prawnej dłużnika po ogłoszeniu jego upadłości i wskazującym, jak należy dochodzić należności. Skuteczne doręczenie powiadomienia przez syndyka uniemożliwia wierzycielowi powoływanie się na brak świadomości o postępowaniu upadłościowym.

Celem podstawowym postępowania upadłościowego, jeśli nie dotyczy ono konsumenta, jest zaspokojenie wierzycieli dłużnika, który jest niewypłacalny. W postępowaniu upadłościowym każdy z wierzycieli może otrzymać swoje należności w sposób uczciwy i obiektywny, według kryteriów określonych w ustawie, a nie wyłącznie na podstawie woli dłużnika. Postępowanie upadłościowe narzuca na wierzycieli obowiązek, którego nieprzestrzeganie uniemożliwi udział w podziale masy upadłości i zaspokojenie swojej wierzytelności. Wierzyciel może również zrezygnować z udziału w postępowaniu upadłościowym. W praktyce, często zdarza się, że wierzyciel nie uczestniczy w postępowaniu świadomie, z powodu wiążących się z tym kosztów lub zbyt niskiej wartości wierzytelności. Kancelaria adwokacka Kamili Łukowicz pomaga wierzycielom także w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej we Wrocławiu.