Postępowanie upadłościowe gospodarcze jest przeznaczone dla jednoosobowej działalności gospodarczej lub dla przedsiębiorstwa.

Czym jest upadłość gospodarcza?

Upadłość gospodarcza to sytuacja, kiedy osoba fizyczna prowadząca biznes lub firma znajdują się w procesie upadłościowym.

Kto jest uprawniony do ogłoszenia upadłości gospodarczej?

Zgodnie z przepisami, upadłość gospodarczą może ogłosić każdy przedsiębiorca, który jest:

  • osobą fizyczną;
  • osobą prawną;
  • jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, która prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu.

Zasady te obowiązują zarówno dla małych jednoosobowych firm, jak i większych przedsiębiorstw, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne. Regulacje dotyczące upadłości gospodarczej mają również zastosowanie do spółek kapitałowych, wspólników osobowych spółek.

Procedura upadłości gospodarczej

Upadłość gospodarcza jest procesem, który rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu rejonowego. Wniosek musi zostać złożony w ciągu 30 dni od stwierdzenia niewypłacalności. Po złożeniu wniosku, sąd upadłościowy przeprowadza postępowanie, w którym ustala się listę wierzytelności i składników majątku upadłego. Następnie majątek jest likwidowany, co oznacza sprzedaż jego składników, aby zaspokoić wierzycieli. Środki uzyskane ze sprzedaży są dzielone między wierzycieli, a niespłacone zobowiązania mogą zostać umorzone.

Warunki upadłości gospodarczej

Aby ogłosić upadłość gospodarczą, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim dłużnik musi być niewypłacalny i nie może być w stanie wywiązać się z zobowiązań finansowych. Dłużnik musi również posiadać majątek, który wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i zaspokojenie wierzycieli. Ponadto, dłużnik musi mieć co najmniej dwóch wierzycieli. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, niewypłacalność może wystąpić, gdy kwota zobowiązań przekracza wartość posiadanego majątku i taki stan utrzymuje się przez co najmniej 24 miesiące.

Dzięki doświadczeniu i kompetencjom naszego zespołu zapewniamy wysoki standard obsługi prawnej prowadzonego postępowania upadłościowego, począwszy od pierwszego spotkania w Kancelarii, aż do zakończenia postępowania upadłościowego.