Prawo do obrony jest jednym z fundamentalnych praw, które przysługują osobie oskarżonej o popełnienie czynu zagrożonego karą.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 czerwca 2014 r. (K 19/11), przesądził o niekonstytucyjności art. 4 oraz art. 38 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, w zakresie, w jakim pomijają one prawo osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, do korzystania z obrońcy oraz dostępu do akt na etapie czynności wyjaśniających.

Obwinionemu zatem o popełnienie wykroczenia, także przysługuje prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Prawnik kancelarii adwokackiej Łukowicz zapewnia szerokie uczestnictwo w toku całego postępowania, także na etapie czynności wyjaśniających poprzedzających złożenie wniosku o ukaranie. Podczas przesłuchania, osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia ma bowiem prawo zgłaszania wniosków dowodowych, a brak w tym momencie wsparcia profesjonalnego obrońcy ogranicza wielokrotnie możliwość efektywnego skorzystania z tego uprawnienia. Aktywny udział prawnika już na tym etapie, przyczynia się do lepszego wyjaśnienia wszystkich okoliczności danej sprawy i zwiększa realne szanse na jej pozytywne zakończenie.

Świadczona przez nas pomoc prawna z obszaru wykroczeń obejmuje reprezentację zarówno osoby obwinionej jak i pokrzywdzonej.

Pomoc prawnika polega na:

  • udzielaniu porad prawnych,
  • sporządzaniu opinii,
  • reprezentowaniu w trakcie czynność wyjaśniających,
  • reprezentowaniu przez sądem,
  • sporządzeniu środków zaskarżenia.

Przykładowymi sprawami z zakresu prawa wykroczeń są sprawy o:

  • naruszenie przepisów drogowych przez kierowców (kolizje drogowe),
  • naruszenie przepisów drogowych przez pieszych,
  • zakłócanie porządku publicznego,
  • prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka
  • drobną kradzież.

Warto wskazać, na istotną zmianę, którą wprowadziła nowelizacja Kodeksu Wykroczeń. Chodzi mianowicie o wartość mienia, kwalifikującą dany czyn jako wykroczenie (kradzież, przywłaszczenie, wyrąb drzewa w lesie, umyślne zniszczenie czy nabycie rzeczy z kradzieży lub przywłaszczenia). Obecnie wartość ta jest określona jako jedna czwarta minimalnego wynagrodzenia. Od 2014 roku granicą pomiędzy wykroczeniem, a przestępstwem jest kwota 420,00 zł, a nie jak do tej pory 250,00 zł.