Sprawy o odszkodowanie związane są zwykle z wypadkami komunikacyjnymi lub innymi zawinionymi przez osobę trzecią zdarzeniami. Skutkiem ich może być szkoda osobowa lub majątkowa.

Każdy, kto poniósł szkodę, czyli uszczerbek majątkowy w dobrach prawnie chronionych, jest uprawniony do dochodzenia odpowiedzialności względem osoby winnej jej wystąpienia.

Poza samym odszkodowaniem, istnieje możliwość dochodzenia zadośćuczynienia, rozumianego jako roszczenie wynikające z doznania krzywdy, tj. szkody moralnej. Z tego rodzaju żądaniem może wystąpić nie tylko sam poszkodowany, ale również najbliższa rodzina zmarłego. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wymaga jednak znajomości specyfiki zagadnienia, odpowiedniego udowodnienia szeregu okoliczności faktycznych, profesjonalnego przygotowania pozwu, doświadczenia w zakresie wymiany pism, w szczególności w stadium postępowania przedsądowego (likwidacyjnego). Zatem pomoc ze strony adwokata, służącego wsparciem na każdym etapie dochodzenia należności jest nieoceniona.

W ramach szeroko pojętego odszkodowania, mieszczą się różnego rodzaju roszczenia, które to zapewnić mają pełną rekompensatę doznanej szkody czy cierpienia psychicznego (krzywdy).

  • Należą do nich w szczególności roszczenia o:
  • zadośćuczynienie w związku z uszkodzeniem ciała,
  • zadośćuczynienie związane ze śmiercią osoby najbliższej,
  • odszkodowanie w związku ze zniszczeniem mienia (z np. zalanie mieszkania, zniszczenie samochodu),
  • odszkodowanie w związku ze znacznym pogorszeniem się sytuacji życiowej w wyniku śmierci osoby najbliższej,
  • rentę wyrównawczą albo rentę na zwiększone potrzeby.

Najczęściej po stronie zobowiązanej do wypłaty należności stoją Towarzystwa Ubezpieczeń. Niejednokrotnie wypłacane przez te podmioty odszkodowania nie wyczerpując w całości poniesionej szkody, a często również jest tak, że spotkać można się z całkowitą odmową świadczenia. Nie oznacza to jednak wyczerpania ze strony poszkodowanego możliwości pełnej rekompensaty doznanego uszczerbku. Dzięki udziałowi profesjonalnego pełnomocnika, który to w pierwszej kolejności, stara się o wyrównanie szkody w ramach postępowania likwidacyjnego, prowadzonego przez ubezpieczyciela, a kolejno, w sytuacji gdy działania takie nie okażą się wystarczające, reprezentuje Klienta w postępowaniu o zapłatę już na drodze procesu cywilnego, realne stają się szanse na pozytywne zakończenie sprawy, z pełną satysfakcją po stronie Klienta.

Mobbing ze strony pracodawcy

Kancelaria prowadzi również sprawy dotyczące odszkodowania i zadośćuczynienia od pracodawcy z tytułu mobbingu. Aby dochodzić tego pierwszego konieczne staje się uprzednie rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika z uwagi na “działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Wysokość odszkodowania w takim wypadku nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w danym roku.

Oprócz tego rodzaju wyrównania poniesionej szkody, pracownik który na skutek stosowanego wobec niego mobbingu doznał rozstroju zdrowia, jest uprawniony do dochodzenia stosowanego zadośćuczynienia, w oparciu o regulacje zawartą w Kodeksie Pracy. Zadośćuczynienia pracownik może ponadto dochodzić na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Każdy bowiem ma bezwzględne prawo do ochrony swoich dóbr osobistych. Tym samym w przypadku ich naruszenia, pracownik ma możliwość domagania się od pracodawcy zadośćuczynienia, niezależnie od ochrony wynikającej z Kodeksu pracy.

Błąd medyczny

Błąd medyczny jest pojęciem bardzo szerokim i może polegać m.in. na nieprawidłowej diagnozie, zaniedbaniu podjęcia czynności (np. brak zlecenie dodatkowych badań), niekorzystnej dla pacjenta decyzji w sposobie leczenia.

Zgodnie z art. 8 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Pacjent, który w wyniku błędu w sztuce lekarskiej doznał uszczerbku na zdrowiu ma prawo zarówno do odszkodowania jak i zadośćuczynienia, nie wykluczone jest również uzyskanie z tego tytułu stosownej renty, mającej za zadanie rekompensatę doznanej szkody.