Mając pełną świadomość tego, że postępowanie rozwodowe wiąże się z silnymi emocjami oraz stresem, w sposób kompleksowy, oparty na indywidualnym podejściu, dostosowanym do jednostkowych potrzeb i sytuacji faktycznej Kancelaria Adwokacka Łukowicz prowadzi sprawy o rozwód oraz separację, pomagając tym samym realizować cele Klienta.

Sprawy rodzinne, zwłaszcza rozwodowe i o separację, to sprawy szczególnego rodzaju - długotrwałe i skomplikowane. Orzeczenie wydane w tym przedmiocie niejednokrotnie wywiera skutki na licznych płaszczyznach życia zarówno stron, jak i ich dzieci.

Warunki udzielenia rozwodu

Ustanie małżeństwa przez rozwód uzależnione jest od spełnienia kilku przesłanek, które wymienia Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Rozwód może zostać orzeczony wyłącznie wówczas, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Kiedy orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne

Pomimo zaistnienia tych okoliczności, orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek tego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, kiedy to żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi wyrazi zgodę na rozwód, albo że jego odmowa jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Orzeczenie o winie

Orzekając o rozwodzie sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania tym przedmiocie. Rozstrzygnięcie o winie małżonka ma istotne znaczenie z punktu widzenia ewentualnych świadczeń alimentacyjnych.

Dodatkowe kwestie związane z rozwodem

Wielokrotnie wszczęcie sprawy o rozwód jest związane nie tylko z rozstrzygnięciem zagadnienia winy rozkładu pożycia, ale ponadto koniecznością uregulowania wielu innych kwestii, w szczególności kiedy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, takich jak:

  • alimenty na rzecz dziecka,
  • alimenty na rzecz małżonka,
  • podział majątku wspólnego,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • ustalenie sposobu kontaktów z dzieckiem,
  • powierzenie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Rozwód a separacja

Aby rozwiązać małżeństwo przez rozwód, sąd musi ustalić, zgodnie z tym co zostało wskazane powyżej, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanki separacji są dużo łagodniejsze. Do jej orzeczenia wystarczające jest stwierdzenie, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Separacja w trybie nieprocesowym

Kiedy małżonkowie są zgodni, co do żądania separacji oraz jej treści, mogą wystąpić do sądu okręgowego ze wspólnym wnioskiem o jej orzeczenie. W takim przypadku sąd rozpoznaje sprawę w tzw. trybie nieprocesowym, wydaje w tym zakresie postanowienie. Warunkiem jest jednak to, aby małżonkowie nie mięli wspólnych małoletnich dzieci. Sąd wówczas nie orzeka kto jest winny rozkładowi pożycia.

Pozew o separację

W przypadku braku zgody między małżonkami, każdy z nich jest uprawniony do wystąpienia z pozwem o separację - również do sądu okręgowego, który w takim wypadku orzeka o tym, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia, chyba że strony złożą zgodny wniosek o zaniechanie orzekania w tym zakresie.