Prawo do obrony jest bezwzględnym prawem każdej osoby podejrzanej lub oskarżonej w postępowaniu karnym. Na podstawie art. 6 Kodeksu postępowania karnego, oskarżonemu (podejrzanemu) przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy adwokata we wszystkich stadiach postępowania.

Prawo do obrony przysługuje więc w każdym, także we wstępnym stadium postępowania karnego. Osobie zatrzymanej przysługuje prawo do niezwłocznego kontaktu z adwokatem. Zatrzymany nabywa prawo do obrony już z chwilą podjęcia pierwszych czynności przez organy procesowe, a co istotne, nie dopiero z momentem przedstawienia mu zarzutów. Policja zatrzymując podejrzanego, ma bezwzględny obowiązek natychmiastowego poinformowania go o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu uprawnieniach, w tym także, a może przede wszystkim, o prawie do ustanowienia obrońcy. Prawo do uzyskaniu pomocy prawnej przez zatrzymanego, we wczesnym stadium postępowania, ma fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania skutecznej obrony na późniejszych etapach postępowania karnego.

Osoba zatrzymana, niejednokrotnie nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia swojego położenia oraz dynamiki postępowania, które prowadzi do późniejszego przedstawienia jej zarzutu popełnienia przestępstwa. Nie ulega wątpliwości, że zatrzymanie wiąże się ze stresem, który może doprowadzić do podejmowania przez zatrzymanego, pozostawionego samego sobie, dążącego przede wszystkim do odzyskania wolności - nierozważnych, nieprzemyślanych decyzji. Osoba zatrzymana nie dysponuje wiedzą, znajomością procedury, doświadczeniem, który pozwalałby jej na należytą dbałość o własne prawa i interesy. Często jest tak, że decyzje, które zostały podjęte samodzielnie, bez konsultacji z adwokatem, w konsekwencji okazują się błędne. Rolą obrońcy jest zatem dbałość o przestrzeganie standardów i procedur przez organy ścigania.

Obrona w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego polega przede wszystkim na:

  • uczestnictwie w każdej czynności z udziałem osoby podejrzanej tj. przesłuchaniach, konfrontacji, wizji lokalnej etc.,
  • sporządzaniu pism procesowych, w tym zażaleń i wniosków dotyczących stosowanych środków zapobiegawczych, wniosków dowodowych, i innych,
  • udziale w posiedzeniach aresztowych (tymczasowe aresztowanie) oraz posiedzeniach dotyczących innych środków zapobiegawczych.

Ponadto reprezentujemy oskarżonego (występowanie na rozprawach, składanie pism i wniosków dowodowych) w postępowaniu:

  • przed sądami I i II instancji (występowanie na rozprawach, składanie pism i wniosków dowodowych,)
  • nadzwyczajnym o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem,
  • o ułaskawienie,
  • kasacyjnym.