Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu niezbędnych formalności w celu jej zarejestrowania. Kancelaria Adwokacka Kamila Łukowicz oferuje sporządzanie umów spółek osobowych (czyli spółki jawnej partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) oraz kapitałowych (czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej). Dopełniamy za stronę również wszelkich formalności związanych z rejestracją spółki w sądzie rejestrowym poprzez kompleksową reprezentację w tym zakresie.

W ramach świadczonych usług współpracujemy także z kancelarią notarialną oraz doradzamy i bierzemy czynny udział w czynnościach notarialnych.

Powstanie spółki jawnej

Spółka jawna jest spółką osobową. Wynikają z tego określone konsekwencje polegające przede wszystkim na tym, że należy ją traktować tak jak odrębny od wspólników podmiot.

Pierwszym etapem jej powstania jest zawarcie umowy przez wspólników. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz powinna zawiera następujące składniki: firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość oraz przedmiot działalności spółki.

Jeżeli umowa została podpisana to kolejnym etapem jest zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka jawna powstaje bowiem dopiero z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis ma zatem charakter konstytutywny.

Zgłoszenie spółki do rejestru następuje w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy spółki na formularzu rejestracyjnym.

Do zgłoszenia spółki do Krajowego Rejestru Sądowego należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki oraz umowę spółki.

Powstanie spółki partnerskiej

Spółka partnerska ma na celu umożliwienie wspólnego wykonywania jednego bądź więcej wolnych zawodów w ramach organizacji gospodarczej prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów określonych w art. 88 k.s.h. lub odrębnych ustawach.

Specyficzną, jak na spółkę osobową, cechą spółki partnerskiej jest możliwość ustanowienia zarządu na wzór tego z jakim mamy do czynienia w spółce z o.o. Nie jest on jednak organem tej spółki, gdyż tylko osoby prawne działają przez swoje organy.

W związku z nowelizacją przepisu art. 92 k.s.h. dokonaną ustawą z dnia 23 października 2008 r. umowa spółki partnerskiej nie wymaga już formy aktu notarialnego, a jedynie formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to jej wszelkich postanowień. Pierwszym etapem założenia spółki jest więc sporządzenie umowy spółki, która powinna zawierać określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, przedmiot działalności spółki, w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów, firmę i siedzibę spółki, czas trwania spółki (jeśli jest oznaczony) oraz określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Spółka partnerska powstaje jednak dopiero z chwilą wpisu do właściwego rejestru.

Powstanie spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest typem spółki, w której obowiązkowo występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i komandytariusze. W zakresie obu wspólników istnieją różnice dotyczące m. in. prowadzenia spraw spółki, reprezentacji spółki oraz odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.

Pierwszym etapem założenia spółki komandytowej jest sporządzenie umowy spółki, która powinna określać firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki (jeśli jest oznaczony), oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (tj. sumę komandytową).

Kolejnym etapem działań jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgłoszenie spółki do rejestru powinno nastąpić na formularzach rejestrowych.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru, a zatem dopiero z tą chwilą zaczyna funkcjonować jako osobowa spółka prawa handlowego.

Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Jej istotą jest zatem połączenie aktywności inwestora aktywnego, którym jest komplementariusz, i inwestora pasywnego, którym jest akcjonariusz

Pierwszym etapem założenia Spółki jest sporządzenie statutu spółki. Statut spółki powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Od chwili podpisania przez komplementariuszy statutu, spółka posiada już wspólników w osobie komplementariuszy, zaś przystąpienie akcjonariuszy do spółki wymaga objęcia akcji.

Kolejnym etapem działań jest rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgłoszenie spółki do rejestru na formularzach rejestrowych powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia statutu. Zgłoszenia dokonują komplementariusze.

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 151 § 1 k.s.h., spółka z o.o. może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Obecnie kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5.000,00 zł.

Do powstania spółki z o.o. wymagane jest zawarcie umowy spółki, wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego (a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienie nadwyżki), powołanie zarządu spółki, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki oraz wpisanie do rejestru przedsiębiorców.

W momencie podpisania umowy spółki z o.o. powstaje spółka z o.o. w organizacji. Z chwilą wpisu do KRS spółka z o.o. w organizacji staje się spółką z o.o. i uzyskuje osobowość prawną. Z chwilą tą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki z o.o. w organizacji.

Na dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców spółka z o.o. w organizacji ma 6 miesięcy. Jeżeli zawiązanie spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki lub postanowienie sądu odmawiające rejestracji spółki stanie się prawomocne, umowa spółki ulegnie rozwiązaniu.

Powstanie spółki akcyjnej

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, która działa, opierając się na kapitale zakładowym, który zostaje podzielony na akcje.

W celu utworzenia spółki należy dokonać następujących czynności: zawiązania spółki (w tym podpisanie statutu), wniesienia wkładów, ustanowienia zarządu i rady nadzorczej oraz wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców.

Powstanie spółki akcyjnej obejmuje zatem cztery zasadnicze etapy. Pierwszym z nich jest zawiązanie spółki, które polega na podpisaniu jej statutu, tzw. aktu założycielskiego. Kolejnym etapem jest wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, choć od tej reguły prawo handlowe przewiduje wyjątki.

Trzecim etapem będzie natomiast ustanowienie i wybór członków dwóch obligatoryjnych jej organów, tj. zarządu i rady nadzorczej. Ostatnie stadium powstania spółki polega na złożeniu wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorstw.