Sprawy o zapłatę to jeden z najczęściej występujących rodzajów postępowań toczących się przed sądami cywilnymi. Dotyczą one najczęściej wykonania zobowiązań, przykładowo z tytułu umowy sprzedaży, najmu, wykonania usługi.

Posiadając niezaspokojoną wierzytelność, kiedy upomnienia nie przynoszą jakiegokolwiek rezultatu oraz brak widoków na to, że druga strona dobrowolnie ureguluje swoją zaległość, rozwiązaniem staje się zainicjowanie sprawy przed sądem.

Obowiązujące przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują alternatywne możliwości dochodzenia wymagalnej już należności. Istnieje zatem kilka trybów postępowania, dzięki którym, w zależności od specyfiki danej sprawy, rodzaju zobowiązania, wysokości kwoty pieniężnej, możliwe jest zaspokojenie swojej wierzytelności.

Niezależnie od rodzaju procedury, wszczęcie postępowania sądowego powinno być poprzedzone skierowaniem do dłużnika pisemnego wezwania do zapłaty. W treści tego dokumentu koniecznym staje się precyzyjne oznaczenie żądanej kwoty, tytułu z jakiego ona wynika, a ponadto wskazanie ostatecznego terminu zapłaty.

Kancelaria Adwokacka Kamila Łukowicz zapewnia kompleksową obsługę zarówno na etapie postępowania przesądowego (wezwania do zapłaty), przy sporządzaniu pozwu, dalszych pism procesowych, jak i osobistą obecność adwokata na sali rozpraw. Reprezentujemy nie tylko stronę powodową, ale również świadczymy odpowiednio usługi na rzecz strony, wobec której dochodzona jest stosowna należność.

Występujemy z pozwami o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu:

  • zwykłym,
  • upominawczym,
  • uproszczonym,
  • nakazowym,
  • elektronicznym postępowaniu upominawczym (posiadamy w tym przedmiocie wymagane uprawnienia).

Postępowanie upominawcze jest niejako uniwersalnym rodzajem sądowego postępowania w sprawach o zapłatę, gdyż praktycznie jedyną przesłanką jego zastosowania, będzie okoliczność, że powód dochodzi roszczenia pieniężnego. W sytuacji braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, sędzia najczęściej będzie zobowiązany do wyznaczenia rozprawy. Nakaz zapłaty nie będzie mógł być wydany, jeżeli według treści pozwu roszczenie jest oczywiście bezzasadne, przytoczone okoliczności budzą wątpliwość co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy, zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego albo miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł w tym terminie sprzeciw.

Postępowanie uproszczone ma na celu przyspieszenie rozpoznawania stosunkowo drobnych spraw. Jednak z uwagi na to, że pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pisma zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach, jest to postępowanie dość sformalizowane. Tryb ten jest stosowany w należących do właściwości sądów rejonowych sprawach o:

  • o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,
  • o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Postępowanie nakazowe jest jednym z postępowań odrębnych, które zostało uregulowane kodeksie postępowania cywilnego. Wyraźnie jednak należy wskazać, że nakaz zapłaty w tym trybie może być wydany, wyłącznie w enumeratywnie wymienionych w ustawie przypadkach i to dopiero po przedstawieniu wymaganych dokumentów. Postępowanie to ma charakter fakultatywny. Wszczyna się je na wniosek powoda, który musi zostać zawarty w pozwie. Pozew w tym trybie można wnieść, gdy dochodzone roszczenie ma charakter pieniężny lub dotyczy innych rzeczy zamiennych. Nakaz zapłaty wydany w tym postępowaniu stanowi jednocześnie tzw. tytuł zabezpieczenia, co bez wątpienia stawia wierzyciela w korzystnej pozycji.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU), zwane e-sądem, jest nową w polskiej procedurze procedurą sądową, umożliwiającą łatwiejsze dochodzenie swoich należności. Tryb ten jest przeznaczony dla spraw cywilnych, których stan faktyczny jest na tyle prosty, że nie wymaga przeprowadzenia rozprawy. Specyficzna w tym postępowaniu jest właściwość sądu, która ma charakter wyłączny - jest nim bowiem dla wszystkich spraw w Polsce Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny. Niezależnie więc od właściwości miejscowej, to on wydaje nakaz zapłaty. Powód, chcąc zainicjować to postępowanie, musi wnieść powództwo na formularzu opatrzonym podpisem elektronicznym. Druga strona natomiast, po tym jak zostanie doręczony jej nakaz zapłaty, ma możliwość wniesienia sprzeciwu zarówno drogą elektroniczną jak i zwykłą drogą pisemną. Bez względu jednak na formę - sprzeciw taki musi zostać skierowany do Sądu w Lublinie. Jeśli nakaz zapłaty zostanie uchylony, to automatycznie sprawa zostanie skierowania do właściwego miejscowo sądu, celem wyznaczenia rozprawy.