O ile małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej i nie zachodzą pomiędzy nimi przeszkody ustawowe do powstania wspólności ustawowej, o tyle z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między nimi ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej. Wspólność ustawowa powstała z chwilą zawarcia małżeństwa trwa przez cały czas jego trwania.

Ustaje ona zatem:

 • z chwilą śmierci jednego z małżonków,
 • z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego,
 • z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa.

Wcześniejsze, czyli w trakcie trwania małżeństwa, ustanie wspólności może nastąpić w przypadku:

 • zawarcia przez małżonków umowy, na mocy której wspólność ustawową rozszerzą lub ograniczą albo ustanowią rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków,
 • ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej,
 • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub ogłoszenia jego upadłości,
 • orzeczenia separacji.

Od czasu ustania wspólności, każdy z małżonków może żądać podziału majątku wspólnego.

W ramach świadczonych przez Kancelarię usług proponujemy prowadzenie spraw podziałowych zarówno na etapie przedsądowym - w toku negocjacji między stronami, jak również na etapie postępowania sądowego. Sporządzamy projekty umów między małżonkami, wnioski o podział majątku oraz pisma w toku postępowania sądowego.

Struktura majątku małżeńskiego niejednokrotnie jest złożona, gdyż środki na nabycie majątku mogły pochodzić z różnych źródeł. W ramach podziału majątku, zarówno umownego jak i sądowego, rozliczeniu podlegają także nakłady i wydatki poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty drugiego małżonka jak i odwrotnie. Zasadą jest, że podział następuje z uwzględnieniem równych udziałów. Często jest jednak tak, że majątek wspólny powstał przy znaczącym nakładzie pracy tylko jednego z małżonków. Uregulowanie kwestii ustalenia nierównych udziałów w postępianiu majątku wspólnego wymaga orzeczenia sądowego.

Kancelaria w tym zakresie świadczy min. następujące usługi:

 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego,
 • prowadzenie spraw o ustalenie nierównych udziałów w powstaniu majątku wspólnego,
 • prowadzenie negocjacji w przedmiocie pozasądowego podziału majątku wspólnego,
 • przygotowywanie umów dotyczących podziału majątku wspólnego.

Prawidłowe rozliczenie wzajemnych praw majątkowych byłych małżonków, z uwzględnieniem zasad dotyczących powstawania majątku wspólnego rodzi wielokrotnie liczne trudności i spory. W sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie podziału majątku, istotne jest przekrojowe, szczególne podejście do pojawiających się problemów, których rozwiązanie wymaga zarówno wiedzy teoretycznej, ale również, a może przede wszystkim doświadczenia. Z pomocą profesjonalnego pełnomocnika, świadomego specyfiki spraw podziałowych, możliwe staje się uzyskanie optymalnego, najkorzystniejszego, zamierzonego efektu.

Z uwagi na kompleksowe podejście do stosunków majątkowych małżeńskich Kancelaria zajmujemy się również sprawami o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Sprawy mieszczące się pod pojęciem podziału majątku, to nie tylko sprawy pomiędzy byłymi małżonkami. Obejmuje on również podział majątku wspólnego współwłaścicieli, czyli osób, które wspólnie nabyły pewien składnik, a na obecnym etapie trwania wspólności chcą dokonać jej zniesienia. W tym zakresie koniecznym jest bowiem dokonanie wyceny składników dzielonego majątku, ustalenia wartości nakładów poczynionych przez poszczególnych współwłaścicieli na rzecz wspólną oraz rozliczenie czerpanych ze wspólnej rzeczy korzyści. Również i w tym wypadku pomoc profesjonalnego pełnomocnika niejednokrotnie staje się nieodzowna.

Formularz kontaktowy