Windykacja to dochodzenie roszczeń, której zadaniem jest odzyskanie przysługujących uprawnionemu należności. Kłopoty w odzyskaniu należnych wierzytelności to jeden z poważniejszych problemów przedsiębiorców.

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się konieczność skutecznego egzekwowania należnych tytułem zapłaty kwot. Reprezentujemy przedsiębiorców od momentu wystąpienia z wezwaniem o zapłatę, poprzez postępowanie przed sądem aż do skutecznej egzekucji.

Pomoc adwokata w tym zakresie polega na formułowaniu pozwów o zapłatę, również w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Powództwo służy przede wszystkim uzyskaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym. Po opatrzeniu dokumentu klauzulą wykonalności kierujemy sprawę do egzekucji komorniczej. Składamy wnioski o wszczęcie egzekucji i współpracujemy z komornikiem na etapie jej trwania.

Świadczymy zatem usługi prawne, które swym zakresem obejmują reprezentację na wszystkich etapach, mających na celu skuteczne dochodzenie wierzytelności. O efektach procedury windykacyjnej Klient jest przez kancelarię na bieżąco informowany.

Dochodzenie niezapłaconych należności, w pierwszej kolejności rozpoczyna się od przesądowego wezwania do zapłaty. W sytuacji braku akceptacji ze strony dłużnika, konieczne staje się uruchomienie drogi sądowej. Uzyskanie tytułu egzekucyjnego nie jest jednak ostatnim etapem, na którym to rola profesjonalnego pełnomocnika się kończy. Reprezentujemy tym samym Klientów w toku postępowania egzekucyjnego zmierzającego do efektywnego wyegzekwowania należnych im praw majątkowych.

    Nasze usługi obejmują zatem min.:
  • sporządzanie przesądowych wezwań do zapłaty,
  • sporządzenie i wniesienie pozwu o zapłatę do sądu,
  • reprezentowanie Klienta w toku procesu (osobisty udział adwokata na rozprawie, sporządzanie dalszych pism procesowych, środków zaskarżenia).
  • formułowanie wniosków egzekucyjnych,
  • reprezentację Klienta w toku postępowania egzekucyjnego,
  • działania mające na celu ustalenia sytuacji majątkowej dłużników (postępowania o wyjawienie majątku)
  • prowadzenie postępowania o ujawnienie dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i innych ogólnodostępnych rejestrach długów.

Stale monitorujemy sprawę, tak aby podjąć dalsze działania w możliwie najkrótszym czasie. Prowadzimy postępowanie kompleksowo, od początku do końca - zarówno na etapie przesądowym, jak i później, tj. w ramach postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

Zadaniem Kancelarii Adwokackiej Kamili Łukowicz jest wyegzekwowanie zarówno należnej zapłaty wraz z odsetkami jak i łącznie z poniesionymi w związku z tym przez Klienta kosztami.