Zwrot kosztów leczenia na terenie UE
9 listopada 2014
Otwarcie spadku i jego znaczenie
6 stycznia 2015
Zwrot kosztów leczenia na terenie UE
9 listopada 2014
Otwarcie spadku i jego znaczenie
6 stycznia 2015
Oceń artykuł

Rada Ministrów zatwierdziła 4 listopada 2014 r. pakiet czterech rozporządzeń, których przedmiotem jest udzielanie przedsiębiorcom pomocy de minimis, mającej na celu promocję i wspieranie polskiego eksportu. Konstrukcja tego rodzaju pomocy opiera się na uznaniu, że jest ona na tyle drobna, że nie zagraża zasadom wolnego rynku. Nie stanowi zatem zagrożenia dla konkurencji, a tym samym brak jest konieczności jej notyfikacji Komisji Europejskiej.

Pomoc będzie udzielana jako dotacja wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terytorium Polski. Środki na dotacje będą pochodzić z budżetu resortu gospodarki.

Pomoc na uzyskanie certyfikatu na rynki zagraniczne

Pierwsze z przyjętych rozporządzeń, dotyczy udzielenia pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynkach zagranicznych. Określono nim szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej, w zakresie dofinansowania na uzyskanie certyfikatów, które obowiązują na zagranicznych rynkach. Pozyskane środki finansowe, będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie min. uzyskania lub przedłużenie ważności certyfikatów, świadectw, a także atestów.

Pomoc na realizację promocji i wspieranie eksportu do UE

Kolejnym rozporządzeniem objętym przyjętym pakietem, jest akt wykonawczy w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Rozporządzenie obejmuje swym przedmiotem pozyskanie przez przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie Polski środków finansowych, celem pokrycie części kosztów przedsięwzięć promocyjnych zarówno na obszarze kraju jak i za granicą.

Pomoc na realizację branżowych projektów promocyjnych w UE

Rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, jest czwartym z instrumentów prawnych, mocą którego umożliwiono przedsiębiorcom, dofinansowanie części kosztów przeznaczonych na branżowy projekt promujący produkty i usługi, które udzielane będzie jako dotacja.

Pomoc w realizacji przedsięwzięć wydawniczych w UE

Czwartym rozporządzeniem, przyjętym w ramach pakietu, jest rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Umożliwi ono przedsiębiorcom, uzyskanie dotacji na pokrycie części kosztów przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Udzielona w tym wypadku pomoc finansowa, może zostać przeznaczona na wydawnictwa i materiały reklamowe.

Przedsiębiorca mający zamiar skorzystać z dotacji, nie może posiadać jakichkolwiek zaległości publicznoprawnych, w tym przede wszystkim podatkowych. Ponadto ustalona została górna granica udzielonej pomocy. Każdy podmiot uczestniczący w projekcie nie może otrzymać wsparcia finansowego de minimis, którego łączna wartość przekroczy w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartość 200.000,00 euro.

Co do zasady wnioski trzeba będzie składać najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Rozporządzenia wejdą w życie dzień po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, a pomoc na ich podstawie będzie mogła być udzielana do połowy 2021 r.

Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, wspólnik w spółce komandytowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat z powodzeniem doradza firmom, prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: tel: 888 603 800