Istotne zmiany w prawach konsumenta
2 listopada 2014
Pomoc finansowa na wsparcie eksportu i promocję za granicą
19 listopada 2014
Istotne zmiany w prawach konsumenta
2 listopada 2014
Pomoc finansowa na wsparcie eksportu i promocję za granicą
19 listopada 2014
Oceń artykuł

Prezydent RP, w dniu 28 października 2014 r. podpisał ustawę z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wskazana nowelizacja umożliwia pacjentom uzyskanie zwrotu kosztów leczenia, które miało miejsce za granicą.

Tym samym, osoba której przysługuje prawo do publicznych świadczeń zdrowotnych w Polsce, będzie mogła ubiegać się o zwrot kosztów leczenia, jakie miało miejsce w innym państwie członkowskim UE, według odpowiednich stawek, które znajdują zastosowanie przy rozliczaniu kosztów zbieżnych świadczeń w Polsce.

Pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów, będzie zobowiązany do wystąpienia z odpowiednim wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Od decyzji odmownej przysługiwać będzie odwołanie do prezesa NFZ. Podstawę zwrotu stanowić ma rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą. Co więcej, taki przywilej obejmie również zakup w innym kraju członkowskim UE produktów leczniczych i wyrobów medycznych. W tym wypadku podstawę zwrotu stanowić będzie recepta lub zlecenie na wyroby medyczne. Niekiedy jednak, tj. w przypadku enumeratywnie wymienionych świadczeń znajdujących się w rozporządzeniu ministra zdrowia, konieczna będzie uprzednia zgoda NFZ.

Jak można się było spodziewać, ustanowiona została również maksymalna kwota wydatków przeznaczonych na zwrot kosztów leczenia za granicą w danym roku kalendarzowym, po osiągnięciu której to NFZ będzie uprawniony do zawieszenia wypłaty świadczeń.

Nowelizacja jest konsekwencją obowiązującej w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 45), która przewiduje zapewnienie realizacji swobody przepływu usług w sferze opieki zdrowotnej na terytorium UE.

Dyrektywa 2011/24/UE, dotycząca transgranicznej opieki zdrowotnej weszła w życie 25 października 2013 r. Ta właśnie data, była końcowym terminem implementacji aktu unijnego. Ustawodawca jednak spóźnił się z jej wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, wspólnik w spółce komandytowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat z powodzeniem doradza firmom, prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: tel: 888 603 800