Bezpodstawne wzbogacenie
2 października 2017
Sprzeciw od nakazu zapłaty
29 grudnia 2017
Bezpodstawne wzbogacenie
2 października 2017
Sprzeciw od nakazu zapłaty
29 grudnia 2017
Oceń artykuł

Postępowanie rozwodowe może być stosunkowo szybkie i proste, jeśli jego strony są bezdzietne, nie posiadają większego majątku, a ponadto zgodne co do tego, że chcą rozwiązać węzeł małżeński. W przeciwnym razie sąd musi (a czasem – może) rozstrzygnąć o dodatkowych kwestiach, wykraczających poza zakończenie małżeństwa. Jednym z takich rozstrzygnięć jest orzeczenie w zakresie alimentów na rzecz dzieci małżonków.

Zgodnie bowiem z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  w wyroku orzekającym rozwód sąd orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Rozstrzygnięcie to dotyczy wyłącznie wspólnych dzieci małżonków, które są małoletnie. Jak wielokrotnie wskazywano w orzecznictwie sądowym, ten element wyroku rozwodowego jest obowiązkowy. Sąd nie może, chociażby małżonkowie zgodnie o to wnosili, zaniechać orzekania o alimentach.

Dokładne założenia utrzymania dziecka

Co więcej – decyzja sądu musi być precyzyjna. Wskazuje się, że należy dokładnie oznaczyć, w jakiej wysokości małżonkowie mają łożyć na utrzymanie dziecka po rozwodzie, nawet jeśli oboje sprawują nad nim pieczę. Wyjątek stanowi sytuacja – dosyć jednak powszechna – gdy dziecko pozostaje na co dzień przy jednym z rodziców. Wówczas jego obowiązek alimentacyjny ogranicza się na ogół do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania dziecka oraz osobistych starań o jego wychowanie. Ostatecznie jednak to sąd rozwodowy decyduje, jaki kształt przyjmie wyrok rozwodowy co do tej kwestii.

Co ważne, zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w czasie trwania procesu o rozwód nie może być wszczęta odrębna sprawa o alimenty pomiędzy małżonkami a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód – pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód.

Zawieszenia sprawy o alimenty w trakcie rozwodu

Z § 2 powołanego przepisu wynika zaś, że postępowanie w sprawie o alimenty, wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód, ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o rozwód co do świadczeń za okres od jego wytoczenia. Jeśli zatem, przykładowo, ojciec dziecka zostanie pozwany o alimenty, a następnie wystąpi z powództwem o rozwód przeciwko matce dziecka, to kwestię alimentów rozstrzygnie na wskazanych zasadach sąd rozwodowy.

Ogólnie rzecz biorąc, sąd ten badać będzie, jakie są potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe jego rodziców, starając się wydać takie rozstrzygnięcie, które będzie odpowiadać zasadzie równej stopy życiowej dzieci i rodziców. W tym zakresie może jednak – w każdym stanie sprawy o rozwód – skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących alimentów, co wynika z art. 4452 k.p.c.

Warto mieć również na uwadze, że rozstrzygnięcie o alimentach zwarte w wyroku rozwodowym nie jest natychmiastowo wykonalne w myśl art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. Dlatego też korzystne może okazać się zabezpieczenie roszczenia o alimenty na czas trwania sprawy rozwodowej. Jak tego dokonać, aby nie ponosić dodatkowych opłat i uzyskać jak najkorzystniejszą decyzję sądu – warto zapytać pełnomocnika.

Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, wspólnik w spółce komandytowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat z powodzeniem doradza firmom, prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: tel: 888 603 800