W jaki sposób można znieść współwłasność?
18 maja 2020
Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1 czerwca 2020
W jaki sposób można znieść współwłasność?
18 maja 2020
Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1 czerwca 2020
Oceń artykuł

Często pojawiającym się pytaniem ze strony Klientów Kancelarii jest to o koszty sprawy o rozwód. Warto, przed wniesieniem pozwu, dowiedzieć się, z czym się to wiąże dla naszego portfela!

Koszty sądowe a honorarium adwokackiego

            Po pierwsze, odróżnijmy koszty sądowe od honorarium adwokackiego. Te pierwsze wynikają z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ewentualnych zarządzeń sędziego, zaś to drugie – od umowy adwokata z Klientem. Wysokość należnego honorarium ustalana jest indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, warunków osobistych Klienta czy szacowanej ilości czynności procesowych do wykonania. Dodatkowo konieczne jest uiszczenie kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, lecz to  koszt publicznoprawny,  a nie opłata należna adwokatowi.

Opłata stała

            Po drugie, według art. 26 ust. 1 pkt 1 UKSC od pozwu o rozwód pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych. Dodatkowo, ust. 2 tego artykułu głosi, że w sprawach o rozwód w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie. Tym samym za takie orzeczenie „płaci” ten, kto jest zobowiązany.

Opłata od pozwu

            Po trzecie jednak, sąd z urzędu zwraca powodowi połowę uiszczonej opłaty od pozwu o rozwód w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie – po uprawomocnieniu się wyroku, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 (tak art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b UKSC). Wówczas najczęściej sąd również znosi wzajemnie w wyroku np. koszty zastępstwa adwokackiego stron i dlatego rozwód z zaniechaniem orzekania o winie na zgodny wniosek stron jest „tańszy”, aniżeli w przypadku wyrokowania w tym zakresie.

Zaliczka za czynności związane z ponoszeniem wydatków

            Po czwarte, to nie jedyne koszty, które można ponieść w sprawie rozwodowej. Przede wszystkim, jeśli zawnioskujemy o przeprowadzenie czynności związanej z ponoszeniem wydatków (np. o opinię biegłego sądowego), to wówczas sąd zobowiąże wnioskującego do uiszczenia stosownej zaliczki na tę czynność.

Koszty za apelację do wyroku rozwodowego

            Po piąte, osobne koszty ponosi się w przypadku wywiedzenia apelacji od wyroku rozwodowego. W zależności od danego okręgu sądowego może funkcjonować inna praktyka ustalania wysokości opłaty od apelacji.  Co do zasady opłata od apelacji równa jest opłacie od pozwu w sprawie o rozwód i wynika to z art. 18 ust. 2 UKSC.  Tyle tylko, że wyrok rozwodowy może zawierać różne rozstrzygnięcia i w związku z tym różnie interpretowane są przepisy dotyczące zaskarżania tych orzeczeń. Przykładowo, jak wskazał Sąd Najwyższy, od apelacji w sprawie o rozwód, którą zaskarżono rozstrzygnięcie o winie i alimentach na rzecz rozwiedzionego małżonka, pobiera się tylko opłatę stałą (tak uchwała z 19.06.2007 r., III CZP 48/07, Legalis). Już jednak Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w postanowieniu z 16.06.2008 r. (I ACz 569/08, Legalis) wskazał, iż zaskarżenie wyroku rozwodowego skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty stałej od rozwodu, tylko wówczas, gdy zakres zaskarżenia obejmuje ustalenie winy w rozkładzie pożycia. W sytuacji zaskarżenia jedynie pozostałych elementów wyroku, składających się na integralną całość bądź nie objętych integralnością, opłata apelacyjna uzależniona będzie od zakresu zaskarżenia. Jak widać, jest to stanowisko inne, niż Sądu Najwyższego.

            Takich rozbieżności w orzecznictwie jest wiele. Warto zatem uzyskać kompleksową informację od specjalizującego się w sprawach o rozwód adwokata.

Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, wspólnik w spółce komandytowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat z powodzeniem doradza firmom, prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: tel: 888 603 800