Ułatwienia w rozpoczęciu działalności gospodarczej
18 sierpnia 2014
Istotne zmiany w prawach konsumenta
2 listopada 2014
Ułatwienia w rozpoczęciu działalności gospodarczej
18 sierpnia 2014
Istotne zmiany w prawach konsumenta
2 listopada 2014
Oceń artykuł

W dniu 18 września 2014 r. weszły w życie regulacje, realizujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt P 11/12), w sprawie wymogu przebywania w Polsce przy ubieganiu się o rentę socjalną. Aktualnie, aby uzyskać rentę socjalną, nie trzeba przebywać na terytorium Polski, a jedynie posiadać tu miejsce zamieszkania.

Co istotne, nowelizacja objęła nie tylko obywateli polskich, ale również spełniających określone w ustawie kryteria cudzoziemców, obywateli państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA oraz członków ich rodzin, jeżeli posiadają prawo pobytu na terytorium RP. Na mocy poprzednio obowiązujących przepisów osoba, która opuszczała Polskę bez względu na cel wyjazdu traciła uprawnienie do renty socjalnej.

Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w sprawie świadczeń rentowych

Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na niedozwolone kryterium różnicujące w obrębie obywateli polskich niezdolnych do pracy uprawnionych do świadczeń rentowych. Przesłanka zamieszkiwania na terytorium kraju nie dotyczy bowiem ubiegających się i pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

O ile zatem osoba pobierająca rentę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w razie przebywania za granica, nie traci prawa do świadczenia, ani nie zawiesza sie jej wypłaty tego świadczenia, o tyle osoba, która pobierał rentę socjalna (do dnia wejścia w życie przepisów nowelizujących) traciła prawo do świadczenia i była obowiązana do zwrotu renty za okres przebywania za granica.

Renta socjalna – komu przysługuje?

Przypomnieć należy, że renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia lub przed ukończeniem 25 roku życia w trakcie nauki. Wynosi ona 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Może zostać zawieszona, jeśli osoba uprawniona osiągnęła w danym miesiącu przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Trybunał wskazał również, że pozbawienie prawa do renty socjalnej tylko ze względu na to, że osoba uprawniona do renty przebywa poza terytorium RP, uderza bezpośrednio w godność tej osoby i pozbawia ją śro dków niezbędnych do godziwego i dobrego życia, w tym podjęcia i ukończenia studiów zagranicznych.

Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, wspólnik w spółce komandytowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat z powodzeniem doradza firmom, prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: tel: 888 603 800