Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości
19 marca 2017
Orzekanie o kontaktach w rozwodzie
11 maja 2017
Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości
19 marca 2017
Orzekanie o kontaktach w rozwodzie
11 maja 2017
Oceń artykuł

Postępowanie upominawcze jest jednym z tzw. postępowań odrębnych toczonych w ramach postępowania cywilnego, ale charakteryzujących się pewną specyfiką. W związku z odmiennym charakterem pewnego rodzaju spraw ustanowione zatem zostały odrębności proceduralne w stosunku do zwykłego postępowania procesowego.

Postępowanie upominawcze należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych, z uwzględnieniem właściwości rzeczowej i funkcjonalnej sądów.  Rozpoznanie sprawy w takim postępowaniu następuje na posiedzeniu niejawnym. W postępowaniu upominawczym wydawane są tzw. nakazy zapłaty. Mogą je wydawać nie tylko sędziowie, ale i referendarze sądowi. Jeżeli jednak okaże się, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty, to przewodniczący ma obowiązek wyznaczyć rozprawę.

Przesłanki wyłączające wydanie nakazu

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydaje się w przypadku, gdy dochodzone są roszczenia pieniężne lub jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.) wyraźnie określa przesłanki wyłączające wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd nie będzie mógł takiego nakazu wydać, jeżeli z treści powództwa wynika, że:

  • roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
  • przytoczone okoliczności budzą wątpliwości,
  • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego,
  • miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdy doręczenie pozwanemu nakazu zapłaty nie mogło nastąpić w kraju (art. 499 k.p.c.).

Sprzeciw od nakazu zapłaty

W nakazie zapłaty wydawanym w postępowaniu upominawczym nakazuje się pozwanemu, aby w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł w tym terminie sprzeciw (art. 502 § 1 k.p.c.).

Jak wynika z ostatniego zdania środkiem prawnym, który służyć ma weryfikacji nakazu zapłaty jest sprzeciw. Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez sąd wnosi się do sądu, który wydał ten nakaz, a w przypadku wydania nakazu zapłaty przez referendarza sądowego do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Pismo zawierające przedmiotowy sprzeciw należy wnieść w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty. Warto zaznaczyć, że jeżeli pozew wniesiony był na specjalnym urzędowym formularzu, to sprzeciw również należy wnieść na takowym formularzu.

Pozwany, wnosząc sprzeciw, powinien:

  • wskazać, czy zaskarża nakaz zapłaty w całości czy w części;
  • przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór;
  • przedstawić wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie.

Ważne jest także to, że jeżeli pozwany spóźni się z przedstawieniem twierdzeń i dowodów, to sąd je pominie, chyba że strona nie zgłosi ich w sprzeciwie bez swej winy lub uwzględnienie spóźnionych twierdzeń  i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo występują inne wyjątkowe okoliczności.

Ocena sprzeciwu przez sąd

Po wniesieniu sprzeciwu sąd będzie go oceniał pod kątem formalnym, a następnie merytorycznym. W pierwszej kolejności sąd sprawdzi czy został zachowany 2-tygodniowy termin do wniesienia sprzeciwu, a następnie czy dopełniono wymogi w zakresie określenia granic zaskarżenia, wskazania zarzutów, przedstawienia okoliczności faktycznych i dowodów na ich poparcie. Jeżeli wszystkie te elementy są poprawne, to w dalszej kolejności sąd dokona weryfikacji posiadania przez pozwanego zdolności sądowej, procesowej, a także legitymacji procesowej. Sąd, uznając, że wszystkie zbadane elementy zostały spełnione, wyznaczy rozprawę i doręczy odpis sprzeciwu stronie powodowej. Ta będzie miała możliwość ustosunkowania się do podniesionych zarzutów. Sąd, w ramach dokonywanej oceny, stwierdza czy zarzuty zostały wniesione skutecznie, a jeśli nie, to wzywa do ich uzupełnienia w oznaczonym terminie.

Na koniec warto także zauważyć, że nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku (art. 504 § 2 k.p.c.). Jednakże w części zaskarżonej sprzeciwem nakaz zapłaty traci moc. Jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony tylko przez jednego czy też niektórych ze współpozwanych o to samo roszczenie albo co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń, to powodować będzie utratę mocy jedynie co do nich.

Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, wspólnik w spółce komandytowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat z powodzeniem doradza firmom, prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: tel: 888 603 800