Dział spadku
25 września 2016
Nakłady przy podziale majątku
17 lutego 2017
Dział spadku
25 września 2016
Nakłady przy podziale majątku
17 lutego 2017
Oceń artykuł

Na czym polega umowa zlecenie?

W umowie zlecenia występują dwie strony: dający zlecenie i przyjmujący zlecenie. Potocznie zwani są oni zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Umowa ta polega na tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz dającego zlecenie, np. zawarcie określonej umowy, złożenie oferty, prowadzenie przez adwokata sprawy w sądzie. Umowa zlecenia jest umową tzw. starannego działania. Oznacza to, że zleceniobiorca musi dokładać należytej staranności, aby osiągnąć zamierzony cel, np. wygranie sprawy przez adwokata. Strona ta jednak nie odpowiada za to, że pożądany rezultat nie zostanie osiągnięty, jeśli tylko działała starannie i zrobiła wszystko, co możliwe, aby rezultat osiągnąć. Dość łatwo wyobrazić sobie przykładowo sytuację, kiedy adwokat przegrywa sprawę, gdyż ze względu na okoliczności nie było możliwe jej wygranie, jednakże dołożył wszelkiej wymaganej w stosunkach tego rodzaju staranności.

Zakończenie umowy zlecenie

Zlecenie może ustać wskutek różnorakich okoliczności. Najczęściej następuje to w wyniku wykonania zlecenia (np. zakończenie sprawy w sądzie, do której zleceniodawca ustanowił adwokata jako swego pełnomocnika czy też obrońcę). Jednakże zgodnie z art. 746 Kodeksu cywilnego, każda ze strona może stosunek zlecenia wypowiedzieć w każdym czasie. Strony mogą swobodnie w umowie określić zasady wypowiedzenie danej umowy zlecenia, sposób, w jaki ma to nastąpić, a także odpowiedni termin wypowiedzenia. W Kodeksie wskazano jednak, że w przypadku wypowiedzenia umowy zlecenia zleceniodawca powinien zwrócić zleceniobiorcy wszystkie wydatki, które poczynił on w celu należytego wykonania zlecenia. Jeżeli zlecenie było odpłatne zleceniodawca jest ponadto obowiązany uiścić zleceniobiorcy część wynagrodzenia, która odpowiadać powinna dotychczasowych czynnościom, które wykonał. Art. 746 § KC mówi, że także zleceniobiorcą może wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie.

Wypowiedzenie umowy zlecenie

Jakkolwiek wypowiedzenie umowy zlecenia w zasadzie dopuszczalne jest bez żadnych ograniczeń, to nie można nie zauważyć, że ustawodawca w pewien sposób ogranicza tą możliwość, wskazując, że jeśli zleceniodawca wypowiada umowę bez ważnego powodu, to powinien także naprawić wynikłą stąd szkodę. Podobnie, jeśli zleceniobiorca wypowiedział odpłatną umowę zlecenia bez ważnych powodów będzie on odpowiedzialny za szkodę. Niedopuszczalne jest także, aby w umowie strony zawarły postanowienie, w myśl którego zrzekają się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Rozwiązanie umowy bez „ważnego powodu”

Tutaj pojawia się pytanie, jak należy rozumieć owe „ważne powody”. Pojęcie to nie zostało wprost zdefiniowane w przepisach Kodeksu. Powszechnie przyjmuje się, iż „ważnymi powodami” są przede wszystkim istotne problemy życiowe, których wystąpienie w dużej mierze ogranicza lub wręcz uniemożliwia rzetelne wykonanie umowy zlecenia. Może to być np.  poważna choroba, zubożenie, ale też utrata zaufania jednej strony do drugiej etc. Ponieważ zlecenie jest umową starannego działania, to utrata zaufania przez jedna ze stron do drugiej stałaby na przeszkodzie rzetelnemu wykonywaniu umowy. Jeśli umowa została zerwana lub rozwiązana przez którąkolwiek ze stron choć brak było ważnych powodów, to będzie ona musiała pokryć wynikłą stąd szkodę. W tym zakresie decydują zasady ogólne. Oznacza to, że osoba powołująca się na szkodę musi wykazać szkodę, którą rzeczywiście poniosła. Ma ona możliwość otrzymania odszkodowania za poniesioną stratę, a niekiedy także za utracone korzyści, które uzyskałaby, gdyby nie niesłuszne wypowiedzenie umowy przez drugą stronę.

Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, wspólnik w spółce komandytowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat z powodzeniem doradza firmom, prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: tel: 888 603 800